Etsi:

Kristus Jesus (08)

YLENTÄMISEN TILASTA.

Niinkuin Kristus alennettiin ihmisyytensä luonnon puolesta, niin hän myös ihmisyytensä luonnon puolesta ylennettiin, Ps. 110:7. Phil. 2:9-11. Ps. 8:6, 7. Hebr. 2:7, e. Ap. T. 5:31.

Vaikuttavainen syy tähän ylentämiseen on koko korkiasti ylistetty kolmeyhteys: Isä, Ps. 110:1. Joh. 17:5. Rom. 6:4, Eph. 1:20. Phil, 2:9, 11. Poika, Joh. 2:19. 10:17, 18. Ja Pyhä Henki, 1. Joh. 5:7. Rom. 8:11.

Ylentäminen on se, että Kristus Jesus, totinen Jumala ja ihminen, pani pois orjan muodon, ja tuli ihmisyyden luontonsa puolesta korotetuksi, täydellisesti yhteisesti ja taukoomattomasti harjoittamaan sitä jumaluuden täydellisyyttä, josta hän personallisesti sikiämisessä oli osalliseksi tullut, Phil. 2:6, e. Niin että tämä ylentäminen on kaikessa ijankaikkisuudessa pysyvä, Rom. 6:9. Ilm. K. 1:18. Jes. 53:8. Hebr 13:8. 7:24. Dan. 7:14. Sovita tähän Luuk. 1:33.

Tässä ylentämisessä ovat erinäiset askeleet, jotka ovat (1) Kristuksen helvettiin astuminen, 1. Piet. 3:18-20. Eph. 4:9. Jolla Kristus, sittenkuin hän oli haudasta eläväksi tullut, meni alas siihen paikkaan kussa kadotetut sielut vaivataan ja pidetään tuomiota varten, ja osoitti itsensä siellä kuoleman ja helvetin voittajaksi, Hebr. 2:14. Hos. 13:14. Kol. 2:15. 1. Kor. 15:54-57. (2) Jesuksen Kristuksen nouseminen haudasta, joka tapahtui kolmantena päivänä hänen kuolemansa jälkeen, Matt. 12:40. 16:21. 17:23. Ja tämä on kaikkein uskontokappalten perustus, 1. Kor. 15:14. Rom 4:25.

Ja tapahtui Kristuksen Jesuksen nousemus, ei Jumaluuden luonnon, vaan ihmisyyden luonnon puolesta, ja hänen ruumiinsa puolesta, joka ristin päällä kuoli, Hebr. 13:20 Ap. T 2:22- 24. Ilm. K. 1:18.

Nousemisen vaikuttavainen syy omistetaan kolmeyhteiselle Jumalalle: Isälle Ap. T. 2:24. 3:15. 4:10. 5:30. 10:40. 13:30. Rom. 4:24. 6:4. Eph. 1:20. Hebr. 13:20. Pojalle, Rom. 1:4. Joh. 2:19. 10:17, 18. Ja Pyhälle Hengelle, Rom. 8:11. Hän nousi, koska hauta vielä oli suljettu ja lukittu; sillä hän oli noussut jo kuin enkeli tuli ja vieritti pois kiven, Matt. 28:2, 6. Joka vieritys tapahtui vaimoin tähden, että he Jesuksen nousemisesta silmin nähden olisivat tulleet vakuutetuksi; ja tämän ihmeteltävän nousemisen tähden sanotaan, että Jesus on voimallisesti osoitettu Jumalan Pojaksi, Rom. 1:4. Jesus tuli opetuslasten tykö, vaikka ovet suljetut olivat, Joh. 20:19, 26. Joka myös 30 värssyssä ihmetöiden sekaan luetaan. (3) Kristuksen ilmestyminen kirkastetussa ruumiissansa, Phil. 3:21. Ap. T. 1:3. 1. Kor. 15:5, e. Luuk. 24:31. (4) Kristuksen taivaaseen astuminen, kirjoitettu Mark. 16:19. Luuk 24:51.

Taivaasen astuminen tapahtui näkyväisesti siihen asti kuin pilvi otti hänen pois näkyvistä, Ap. T. 1:9-11.

Taivas, johon Jesus meni, ei ollut luotu, vaan luomatoin taivas, Eph. 4:10. Hebr. 7:26. Ymmärretään siis tällä taivaalla: ensisti, valittuin ja pyhäin asuinsia tämän elämän perästä, Joh. 24:2. Joka kutsutaan Paratiisiksi, Luuk. 23:43. Abrahamin helmaksi, Luuk. 16:22, 23, 26. ljankaikkiseksi huoneeksi, 2. Kor. 5:1. Järisemättömäksi valtakunnaksi, Hebr. 12:28. Jossa esikoisten seurakunta on, ja heidän nimensä kirjoitetut, Hebr. 12:22, 23. Jossa Paavali kuuli sanomattomia sanoja, 2. Kor. 12:4. Jossa me saamme katsella Jesusta, 1. Joh. 3:2. 1. Kor. 13:12. Ja nähdä hänen kunniansa, Joh. 17:24. Mutta erinomattain Jumalan majesteetin ja kunnian taivas Luuk. 24:26. Eph. 4:10. Hebr. 7:26. 4:14. Joka asuu siinä valkeudessa, johonka ei yksikään tulla taida, 1. Tim. 6:16. (5) Istuminen Jumalan oikialla puolella, Mark. 16:19. Jumala on henki, Joh. 4:24. Jolla ei ole lihaa, luita ja jäseniä, Luuk. 24:39. Sentähden ymmärretään Jumalan oikialla kädellä hänen jumalallinen voimansa ja kaikkivaltiaisuutensa, 2. Mos. 15:6. Ps. 77:11. 108:7. 118:15, 16. Jes. 48:13. Tästä syystä kutsutaan Jumalan oikia käsi Jumalan voiman käsivarreksi, Jes. 62:8.

Sillä muotoa merkitsee Jumalan oikia käsi, tässä opin kappaleessa, jumalallista voimaa, kaikkivaltiaisuutta, kunniaa ja majesteettia, niinkuin seuraavista Raamatun paikoista yltäkyllin havaitaan: Luuk. 22:69. Matt. 26:64. Eph. 1:20, 22, 23. Hebr. 1:3. 8:1. Matt. 19:28. Ps. 110:1, 2, 5, 6.

Se sana istua ei merkitse tässä ruumiillista istumista, vaan hallitsemista, niinkuin yhteisessä puheessa tavallinen on, etta hallitsijoista sanotaan, he istuvat, se on, he hallitsevat. Siinä ymmärryksessä myös Raamattu mainitsee sanan istua, Ps. 132:10, 11. 2. Tess. 2:4. Ilm. K. 17:1. Ps. 47:9. 99:1.

On siis tämä Kristuksen istuminen Jumalan oikialla puolella ymmärrettävä hänen hallituksestansa, jota hän harjoittaa taivaasen astumisensa jälkeen, nimittäin että Kristus, mentyänsä kunniaansa, on miehuutensa puolesta, täydellisesti alkanut hallitsemaan kaikkia luontokappaleita, ja niitä hallitsee ja vallitsee, ei kaukana, vaan alati läsnä ollen, määrättömällä ja jumalallisella kaikkivaltiaisuudellansa, voimallansa, hallituksellansa, majesteetillansa ja kunniallansa, joka sillä osoitetaan, että Kristuksen istuminen Isän oikialla puolella selitetään hallituksen nimellä, Ps. 110:1, 2. 1. Kor. 15:25. Ap. T. 2:34-36. Ps. 8:6, 7. 1. Piet. 3:22. Ilm. K. 7:17.

Tämä Kristuksen hallitus ei ikänä lakkaa, vaan pysyy ijankaikkisesti, Hebr. 10:12. Luuk. 1:33. 2. Sam. 7:12, 13. Dan. 7:14.

Jesuksen Kristuksen totinen istuminen Jumalan oikialla puolella osoitetaan seuraavaisilla Raamatun todistuksilla: Ps. 110:1, e. Hebr. 1:3, 13. Eph. 1:21- 23. Hebr. 8:1. 1. Piet. 3:22. Yhdistä Matt. 26:64. Mark. 16:19. Rom. 8:34. Ilm. K. 3:21, e. (6) Jesuksen tulemus tuomiolle, katso Tuomio.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu